הצהרת הון- מהי, למה היא מיועדת ומתי נדרשים להגיש?

הצהרת הון כשמה כן היא מצהירה על הון הנישום נכון ליום 31.12 של שנה מסויימת.

הון הנישום הוא למעשה ההפרש בין סה"כ נכסיו להתחייבויותיו.

הצהרת ההון נועדה לסייע לרשויות המס לגלות הכנסות נוספות אשר היו לנישום אשר לא דווחו בדוחות השנתיים. מטרה זאת מושגת על ידי השוואה בין שתי הצהרות הון שונות לתאריכים מסויימים. למשל השוואת הצהרת הון 31.12.14 מול הצהרת הון 31.12.09.

בעת ההשוואה פקיד השומה בודק מהם המקורות והשימושים של אותו נישום. למעשה בודקים את סה"כ הגידול בהון וכמה מתוך גידול זה מוסבר. דוגמאות למקורות : הכנסות מעסק, הכנסות ממשכורת, הכנסות משכ"ד, הכנסות מריבית, הכנסות מקצבאות וכו'. דוגמאות לשימושים : תשלומי מיסים – מס הכנסה, ביטוח לאומי, מיסי עירייה, הוצאות מחיה וכו'.

כאשר ישנו גידול בהון שאינו מוסבר על ידי המקורות והשימושים פקיד השומה יבקש הסברים על מנת לבדוק האם היו הכנסות שלא דווחו.

לפי המשתמע מכך להצהרת הון יש חשיבות רבה מאוד ויש למלאה באופן המפורט ביותר הכולל את כל נכסי והתחייבויות הנישום – בארץ ובחו"ל – נכסים עסקיים ופרטיים וכן כלל הנכסים שיש לתא המשפחתי של הנישום – כולל ילדים עד גיל 18.

כל הערכים המופיעים בהצהרת ההון יופיעו לפי העלות ההיסטורית בהם נרכשו ולא לפי שווי השוק העדכני שלהם. יש לדווח בהצהרת ההון גם על נכסים שנתקבלו בירושה או במתנה ולציין כי הערך הכספי שלהם הוא אפס- מאחר ולא נרכשו במיטב כספו של הנישום אלא נתקבלו ללא כל תמורה מצידו.

בהצהרת ההון ישנו סעיף נוסף שבו יש לדווח על נכסים שהנישום אינו הבעלים שלהם אלא האפוטרופוס שלהם בלבד. לדוגמא- נישום שהינו אפוטרופוס של חשבון הבנק של אימו .

בעת פתיחת עסק על הנישום לקחת בחשבון כי הוא יידרש להגיש הצהרת הון נכון ליום 31.12 ערב פתיחת העסק.

לפקיד השומה ניתנת הסמכות לדרוש הצהרת הון בכל עת, אך בדרך כלל נישומים נדרשים להגיש הצהרת הון כל 4-5 שנים. 

 

יש לשים לב שכלום לא נסתר מעיני פקיד השומה ויש להם נתונים על נכסים והתחייבויות הנישום גם מבלי שהוא "מנדב" את המידע בעצמו. למשל – מידע על בעלות כלי רכב, חשבונות בנקים, נסיעות לחו"ל, רכישות משמעותיות שבוצעו וכו'.

מאחר ודוח זה חשוב מעין כמותו יש להיוועץ בבעל מקצוע בעל ניסיון וידע טרם הגשת הדוח.

למשרדנו יש ידע וניסיון עצום בכל הנוגע להצהרות הון ונשמח לסייע לך בהגשת דוח זה. 

מסמכים דרושים לצורך הצהרת הון