כל עצמאי ובעל שליטה בחברה מחוייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו שנצמחו במהלך שנת הכספים.  שנת כספים הינה שנה קלנדרית המתחילה ב- 1 לינואר ומסתיימת ב- 31 לדצמבר.

דוח שנתי מרכז את כלל הכנסותיו והוצאותיו של הנישום ומתוך סכומים אלו נגזר סכום המס לשנה מסויימת. מסכום המס מורידים את המקדמות ששולמו באופן שוטף והיתרה הינה לתשלום / להחזר – במידה וסכום המקדמות עולה על גובה החבות במס.

חישוב המס אינו פשוט כלל ולוקח בחשבון מרכיבים שונים כגון מצבו האישי של הנישום, מקום מגוריו, השכלתו, תשלומיו לביטוח הלאומי, הכנסתו מני"ע ו/או רווחי הון אחרים שהיו לו במהלך השנה השוטפת, הכנסות מהשכרת דירת מגורים וכו'.  

כמו כן בחישוב המס לוקחים בחשבון את הפקדותיו לקופות השונות – גמל, השתלמות, פנסיה וביטוח חיים ולכן יש חשיבות גבוהה להפקדות המקנות הטבה מרבית במס.

משרדנו מתמחה בהגשת דוחות שנתיים ונוקט בכל הדרכים האפשריות והחוקיות להקטנת המס לנישום. 

מסמכים להגשת דוח שנתי